Slovenian   English  

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE "AIRPODS PRO"

Novice, 01. 12. 2020

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE "AIRPODS PRO"

 

  1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre je Mix Media d.o.o., Jadranska cesta 27, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator), ki v skladu s temi pravili prireja nagradno igro ˝AIRPODS PRO˝.

Namen nagradne igre je promocija tržne znamke Intrade in izvajanje tržnega komuniciranja na področju Republike Slovenije.

Nagradna igra poteka na Facebook strani Intrade (https://www.facebook.com/Intradedoo) in sicer v času od 1. 12. do vključno 6. 12. 2020  do 14.00 ure.

Vsi, ki bodo do 6. 12. 2020 do 14.00 ure všečkali Facebook stran Intrade (https://www.facebook.com/Intradedoo) ter komentirali in delili objavo o nagradni igri (https://business.facebook.com/2003526419897469/posts/2762917417291695/ ), bodo sodelovali v izboru za nagrado.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Stroške sodelovanja v nagradni igri nosijo udeleženci nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook strani Intrade (https://www.facebook.com/Intradedoo) in na spletni strani www.intrade.si.

 

  1. NAGRADE IN ŽREBANJA

Nagrada je 1x Airpods Pro v vrednosti 235,00 EUR z vključenim DDV.

Žrebanje bo potekalo 6. 12. 2020 ob 14:00 uri v prostorih organizatorja.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.

 

  1. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI IN NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo ta pravila in pogoje sodelovanja. Sodelovati ne smejo osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi osebe, mlajše od 18 let, če mladoletnikovi starši oziroma njegovi zakoniti zastopniki v primeru, da so izbrani za nagrade, pisno odobrijo prevzem nagrade. Upošteva se tista starost, ki jo sodelujoči dopolni na dan prevzema nagrade oz. ob zaključku nagradne igre.

 

V žrebanju za nagrado Airpods Pro sodelujejo vsi, ki bodo všečkali Facebook stran Intrade (https://www.facebook.com/Intradedoo) ter komentirali in delili objavo nagradne igre (https://business.facebook.com/2003526419897469/posts/2762917417291695/ ) ter. S tem bodo tudi izrazili strinjanje s pogoji nagradne igre.

Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. V primeru večkratnega sodelovanja v nagradni igri iz istega Facebook profila, se šteje prva prijava.

 

  1. ŽREB NAGRAD

Žrebanje nagrad bo izvedeno 6. 12. 2020 ob 14.00 uri v prostorih organizatorja, v prisotnosti 3 članske komisije. Vsi trije člani komisije so zaposleni pri organizatorju.

Nagrajenci bodo o izidu žrebanja obveščeni preko zasebnega sporočila dne 6. 12. 2020 do 17.00 ure. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate pa ni mogoča.

 

  1. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Organizator se zavezuje plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od bruto vrednosti nagrade, določene v 2. členu teh pravil. Vse morebitne druge stroške, ki nastanejo iz naslova koriščenja nagrade, je dolžan nagrajenec poravnati sam. Višina nagrade in akontacija pa se dobitniku vštevata v letno odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan kot zavezanec za dohodnino (4. alineja 15. člena Zakona o dohodnini) organizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko, vse v roku določenem v 6. členu teh pravil. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja ali če organizatorju pravočasno ne sporoči potrebnih podatkov, se šteje, da se je nagradi odrekel in od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do tega nagrajenca.

 

  1. PREVZEM NAGRAD

Nagrado izžrebanec prejme po pošti.

Nagrajenec je dolžan pisno, v skladu z navodili, ki jih prejmejo ob obvestilu, potrditi prevzem nagrade in sporočiti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva) in davčno številko, in sicer najkasneje v roku 6 dni od prejema obvestila o nagradi (ali v drugem roku, ki bo navaden v obvestilu).

 

Če nagrajenec v navedenem roku ne sporoči svojih osebnih podatkov ali nagrade ne prevzame oz. če nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu ni mogoče izročiti nagrade, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca.

Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna menjava nagrade.

Nagrajenec je pred prevzemom nagrade v skladu z zakonskimi predpisi dolžan organizatorju posredovati svojo davčno številko. Organizator bo za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z zakonskimi predpisi. Morebitno doplačilo dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gre v breme prejemnika nagrade. Organizator hrani podatke nagrajenca v zvezi z obračunom in izplačilo akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

 

Nagrajenec se strinja, da dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v komunikacijskih kanalih organizatorja, sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oz. prevzema nagrade.

 

  1. STRINJANJE S POGOJI IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradni igri, so varovani v skladu z veljavno zakonodajo in s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov ter vsakokrat veljavnimi Splošnimi informacijami o varovanju osebnih podatkov.

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri (ime in priimek, naslov, poštno številko, e-naslov), uporabi za potrebe nagradne igre. Po preteku obdobja, potrebnega za izvedbo nagradne igre, bodo njegovi podatki uničeni.

Privolitev lahko kadarkoli prekličete in zahtevate vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravke, blokiranje in izbris osebnih podatkov ter vložitev pritožbe.

 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil izvedbe nagrade igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na Facebook strani Intrade (https://www.facebook.com/Intradedoo) In spletni strani www.intrade.si.

 

Pravila so dostopna na spletni  strani Intrade (www.intrade.si). Za dodatna pojasnila in informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na elektronski naslov info@mixmedia.si.

 

 

 

 

MixMedia, 1. 12. 2020